Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony promyk.nowotarskiorg.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony promyk.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk”
ul. Jana Kazimierza 22
34-400 Nowy Targ
tel.: 18/26 46 002
e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Strona promyk.nowotarski.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Imię i nazwisko: Agata Bryniarska
e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl
Telefon: 182646002

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do pomieszczeń PŚDS „Promyk” w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22 znajdujących się na parterze prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parter bez barier architektonicznych. Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Na piętro prowadzą schody. Budynek jest wyposażony w schodołaz. Piętro bez barier architektonicznych.
  Do budynku filii w Rabce-Zdroju ul. Słowackiego 2 na piętro 1 i 2 prowadzą schody. Budynek jest wyposażony w schodołaz. W budynku znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia na piętrach bez barier architektonicznych.
 2. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  na adres e-mail : promyk.nowytarg@wp.pl- faksem na nr : (0-18) 264 60 002

  drogą pocztową na adres :
  Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk”
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ
  e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl
  osobiście w budynku PŚDS „Promyk” w Nowym Targu lub filii „Radość życia” w Rabce-Zdroju

 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *

W budynkach przebywają osoby posiadające decyzję administracyjną na uczestnictwo w zajęciach. Osoby te znajdują się pod opieką personelu ośrodka.