RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 z filią „Radość życia” w Rabce-Zdroju.
  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl lub zadzwoń pod numer tel.18 264 60 02.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@nowotarski.org.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO jest art. 6 pkt 1 lit. a), b), c), e) czyli zgoda osoby na przetwarzanie danych, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art.9 pkt 2 lit. g) dotyczący danych wrażliwych.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z Filią w Rabce-Zdroju „Radość Życia”, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu uczestników w PŚDS w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt (działania wspierająco-aktywizujące).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi świadczenie usług oferowanych przez Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z Filią w Rabce-Zdroju „Radość Życia”.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym na mocy przepisów prawa odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania nieprawidłowych danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • prawo do złożenia wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.