RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radości Życia” w Rabce-Zdroju, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 264 60 02, e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl.
  • Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” jest Ewa Smardz-Chlebek, pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. , 18 26 61 300, e-mail: iod@nowotarski.org.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domy Samopomocy „Promyk”, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Domu w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt.
  • Zakres przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
  • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo z Domem oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.